Designed for the Graduate Mechanical & Electrical Engineer

085 – 004 54 59

info@ge-n.nl

Algemene voorwaarden

Onze missie is om HBO/TU professionals en technische (MKB) bedrijven in Nederland direct met elkaar in contact te brengen. Onze service is ontworpen om onze leden (engineers en technische bedrijven) in staat te stellen elkaar direct te ontmoeten, ideeën uit te wisselen, te leren, nieuwe kansen of medewerkers te vinden, te werken en beslissingen te nemen in een netwerk van vertrouwde relaties binnen uw eigen vakgebied Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek of Mechatronica.

1. Definities

Aan de woorden die met een hoofdletter zijn geschreven wordt de hiernavolgende betekenis toegekend:
GE-N: Graduate Engineer Network gevestigd te Capelle aan den IJssel, geregistreerd bij de KvK onder nummer: 73507369

Bezoeker: Iedere natuurlijke persoon die al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf het Platform bezoekt.

Gebruiker: Iedere Bezoeker die zich op de Website met zijn persoons- en contactgegevens heeft geregistreerd als stagiair, afstudeerder, werkzoekende of Opdrachtgever, zijn persoons- en contactgegevens op het aanmeldformulier heeft bevestigd, daarna de Voorwaarden aangeboden heeft gekregen en de Voorwaarden expliciet (opt-in) heeft geaccepteerd teneinde een overeenkomst met GE-N te sluiten waar de Voorwaarden deel van uitmaken teneinde al dan niet tegen (periodieke) betaling van een vergoeding toegang te krijgen tot het Gebruikersgedeelte.

Opdrachtgever: Iedere onderneming die op de arbeidsmarkt vaste arbeid, tijdelijk werk, stage- of afstudeerplekken vraagt met als doel Werktuigbouwkundige of Elektrotechnische professionals aan zich te binden. Een opdrachtgever is een onderneming welke technische producten of systemen verkoopt aan haar eindklanten. Intermediairs (Recruitment-, detachering-, uitzend- en Werving & Selectie bureaus) vallen hier NIET onder en kunnen GEEN Opdrachtgever of Gebruiker zijn op het platform GE-N.nl.

Platform: Alle websites en andere online toepassingen (zoals bijv. Android en iOS apps) in eigendom of beheer van GE-N, waaronder ook begrepen de Website en (delen van) websites van derden met wie GE-N een overeenkomst heeft ter zake van de invulling van (dat deel van) die website(s).

Website: Alle webpagina's op de internetdomeinen GE-N.nl alsmede alle delen van online toepassingen (zoals bijv. Android en iOS apps) voor zover die in eigendom en beheer zijn van GE-N.

Gebruikersgedeelte: Het gedeelte van de Website en speciale functionaliteit op de Website voor zover uitsluitend toegankelijk voor Gebruikers na invoering van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Dit geldt onder andere (maar niet uitsluitend) voor alle delen van het Platform die door GE-N zijn ingericht om:

 • A. klant-, persoons-, contactgegevens te beheren noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen GE-N en Opdrachtgever en/of Gebruiker
 • B. profielgegevens en andere content van Opdrachtgever en Gebruiker te ontvangen en beheren alvorens deze ten behoeve van partij te publiceren op het Platform en/of
 • C. te Plaatsen, alsmede Opdrachten te wijzigen en anderszins te bewerken en beheren en/of
 • D. te Reageren, alsmede Reacties te wijzigen, aan te vullen en anderszins te beheren en/of
 • E. een Opdrachtgever en Gebruiker in staat te stellen persoonlijke pagina's vrij in te richten teneinde zichzelf te presenteren richting Bezoekers of andere Gebruikers.

Plaatsen: Het indienen van een vacature, stage- of afstudeeropdracht door een Opdrachtgever bij GE-N met als doel deze door publicatie onder de aandacht te brengen van Bezoekers. Het plaatsen van advertenties op het advertentieprikbord en stellingen en reacties op het discussieforum op het Platform valt niet onder deze definitie.

Solliciteren: Het schrijven, bewerken en uiteindelijk ter publicatie via de website versturen, met hulp van GE-N, van een GE-N Curriculum Vitae, ter zake van een specifieke vacature, stage- of afstudeeropdracht aan een Opdrachtgever door een Gebruiker.

Profielpagina's: alle webpagina's die een Gebruiker in het Gebruikersgedeelte ingevuld zijn en die dienen om de Gebruiker te presenteren aan Opdrachtgevers.

2. Inleiding

2.1 Contract

Indien u op Nu lid worden, Lid worden van Graduate Engineer Network, Inschrijven of een soortgelijke link klikt of zich registreert voor, zich toegang verschaft tot of gebruikmaakt van onze services (zie onderstaande beschrijving), stemt u ermee in dat u een juridisch bindend contract aangaat met Graduate Engineer Network. Wanneer u niet instemt met dit contact (‘Contract’ of ‘Gebruikersovereenkomst’), dient u niet op Nu lid worden (of een soortgelijke link) te klikken en dient u zich geen toegang te verschaffen tot de Services of deze anderszins te gebruiken. Als u dit contract wilt beëindigen, kunt u dit op elk gewenst moment doen door uw account te sluiten en onze Services niet langer te openen of te gebruiken. Sluiten van uw account kan door een mail te sturen naar info@ge-n.nl.

Services

Dit Contract is van toepassing op GE-N.nl, apps, berichten en andere services waarin wordt aangegeven dat ze worden aangeboden onder dit Contract (‘Services’), met gegevensverzameling voor deze Services buiten de website, zoals advertenties en de plug-ins Solliciteren met Graduate Engineer Network en Delen met Graduate Engineer Network. Geregistreerde gebruikers van onze Services zijn ‘Leden’ en niet- geregistreerde gebruikers zijn ‘Bezoekers’. Dit Contract is van toepassing op zowel Leden als Bezoekers.

Graduate Engineer Network

U gaat dit Contract aan met Graduate Engineer Network (waarnaar ook met ‘we’ en ‘ons’ wordt verwezen). Graduate Engineer Network is de beheerder van uw persoonlijke gegevens die zijn verstrekt aan, verzameld door of voor, of verwerkt in verband met onze Services.

GE-N.nl heeft als doel om bedrijven en afstuderende-/startende ingenieurs direct met elkaar in contact te brengen voor een stage-/afstudeeropdracht of baan. Om dit te bewerkstelligen geeft u Graduate Engineer Network toestemming om contact met u op te nemen per e-mail, (mobiele) telefoon of Whatsapp. Graduate Engineer Network kan u benaderen per e-mail, (mobiele) telefoon of Whatsapp m.b.t. de volgende zaken:

 • samen doornemen en compleet maken van uw Graduate Engineer Network CV welke het desbetreffende bedrijf ontvangt waar u solliciteert via GE-N.nl door te klikken op de knop “Solliciteren”;
 • het doorsturen van interessante bedrijven en vacatures welke aansluiten op wensen en voorkeurs instellingen;
 • het inplannen van sollicitatiegesprekken bij de bedrijven waar u heeft gesolliciteerd;
 • het geven van een terugkoppeling m.b.t. uw gevoerde sollicitatiegesprek bij het desbetreffende bedrijf;
 • het sturen van een reminder indien u binnen 48 uur niet reageert op een verstuurd bericht;
 • updaten van uw huidige status om te controleren of u wel of niet beschikbaar bent voor een stage-/afstudeeropdracht of baan.
 • Voor alle overige vragen en/of opmerkingen welke betrekking hebben op uw inschrijving bij GE-N.nl of uw sollicitaties bij bedrijven via GE-N.nl.

Dit Privacybeleid (met inbegrip van andere documenten waarnaar in dit Privacybeleid wordt verwezen) en updates zijn van toepassing op het verzamelen, het gebruiken en het delen van persoonlijke gegevens van u als Bezoeker of Lid van onze Services.

2.2. Leden en Bezoekers

Wanneer u zich registreert en lid wordt van de Graduate Engineer Network-service, wordt u een Lid. Als u ervoor hebt gekozen om u niet te registreren voor onze Services, hebt u mogelijk als ‘Bezoeker’ toegang tot bepaalde functies.

3. Algemeen, toepasselijkheid

 1. GE-N drijft een onderneming die als doel heeft in de volgende marktbehoefte te voorzien:
  • A. de totstandkoming van overeenkomsten tussen Gebruikers en Opdrachtgevers door Opdrachten te publiceren op het Platform en te faciliteren in contacten tussen vragers naar en aanbieders van tijdelijk en vast werk of stages en afstudeeropdrachten;
  • B. de belangen van Gebruikers en Opdrachtgevers waar zij kan optimaal te behartigen;
  • C. Gebruikers en Opdrachtgevers anderszins te ondersteunen met voor hen relevante producten en diensten in de breedste zin van het woord.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die GE-N in haar reguliere zakelijke activiteiten sluit met Gebruikers, Businesspartners en andere Wederpartijen. Dergelijke overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding, hetgeen schriftelijk kan geschieden of op digitale wijze via het Platform.

4. Verplichtingen GE-N

 1. In de uitvoering van haar dienstverlening is GE-N gehouden tot het betrachten van zorgvuldigheid zo groot als redelijkerwijs van haar mag worden verwacht, waarbij geldt dat GE-N vrij is in de wijze waarop zij haar dienstverlening verleent en GE-N te allen tijde onbeperkt gerechtigd is om bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.
 2. GE-N spant zich in voor een continue en correcte werking van de Website. Indien het voor onderhoud of uitbreiding wenselijk is de toegang tot de Website (tijdelijk) te beperken, zal GE-N trachten deze beperkingen op tijdstippen te doen dat Bezoekers en Wederpartijen hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden.
 3. GE-N zal zich inspannen teneinde misbruik te voorkomen. Deze inspanning kan inhouden dat GE-N soms fake Gebruikers en fake Opdrachten mengt tussen echte Gebruikers en Opdrachten, om eventueel misbruik op te sporen.
 4. Als GE-N misbruik als bedoeld in lid 3 constateert is zij gehouden handhavend op te treden tegen de partij die zich schuldig maakt aan het misbruik, waarbij GE-N bij de bepaling van de mate van sanctionering ervan uit mag gaan dat incidenten niet op zichzelf staan, maar een structureel karakter hebben.

5. Verplichtingen gebruikers

 1. De Gebruiker en Opdrachtgever die via het Platform een overeenkomst met GE-N sluit door via het Platform een aanbod van GE-N voor een al dan niet betaalde dienst te hebben aanvaard, heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst maar ook de gegevens die worden gepubliceerd op Profielpagina's te corrigeren. Zolang er een overeenkomst tussen GE-N en Gebruiker bestaat heeft Gebruiker de plicht om wijzigingen in zijn persoons-, contact-, vestigingsadres- en profielgegevens onverwijld aan GE-N door te geven. Bij twijfel over de identiteit van een Gebruiker kan GE-N de Gebruiker om een kopie legitimatiebewijs vragen.
 2. Iedere Gebruiker en Opdrachtgever heeft de plicht zich te onthouden van misbruik. Van misbruik is sprake indien misbruik objectief vast te stellen is en - in het geval deze objectieve vaststelbaarheid er niet is - indien GE-N van meerdere Gebruikers of Opdrachtgevers klachten ontvangt over gedragingen die kwalificeren als misbruik. Onder misbruik wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan:
  • A. als Gebruikers of Opdrachtgevers al dan niet onder valse voorwendselen het Platform oneigenlijk gebruiken om Gebruikers of derden te bevoordelen of benadelen in de ruimste zin van het woord.
  • B. ieder gebruik van het Platform waarbij de Gebruiker en Opdrachtgever bij het inrichten van Profielpagina's, Plaatsen en Reageren opzettelijk of abusievelijk niet volkomen transparant is over zijn identiteit en rol op de markt (gebruiker, opdrachtgever,) met als mogelijk neveneffect een commercieel gewin of een minder optredend commercieel nadeel, dat bij volkomen transparantie naar redelijke verwachting niet of in mindere mate zou hebben opgetreden.
  • C. het plegen van acquisitie op Gebruikers en Opdrachtgevers anders dan waarvoor het Platform bedoeld is (bijvoorbeeld voor de opbouw van een concurrerend platform dat primair in min of meer dezelfde behoefte voorziet als het Platform (primair ingevulde marktbehoefte van GE-N: zie art. 3 lid 1a).
  • D. het verspreiden van Geplaatste Opdrachten buiten het Platform of op concurrerende platforms zoals bedoeld onder C.
  • E. het plaatsen van directe contactgegevens (email, fax, telefoon, www adres, social media adressen, etc) op Profielpagina's, in Reacties en in Opdrachten, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verkregen van GE-N.
  • F. het door een Werknemergebruiker actief zijn als Gebruiker zonder zichzelf expliciet te presenteren als betrokkene bij een Werkgeversgebruiker.
  • G. het door Gebruiker die ook kwalificeert als Werkgevergebruiker niet onverwijld beëindigen van misbruik als bedoeld in het vorige lid door een Werknemergebruiker waarover de Werkgevergebruiker gezag uitoefent, nadat GE-N de Werkgevergebruiker schriftelijk heeft verzocht om het misbruik te beëindigen.
  • H. indirecte acquisitie, hierbij zijn de volgende vormen van misbruik mogelijk: (i) het kopiëren en her publiceren op een andere website van Content, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GE-N, (ii) het Plaatsen van Opdrachten zonder dat de eindopdrachtgever aantoonbaar schriftelijk toestemming heeft gegeven voor de Plaatsing. Van misbruik is direct sprake indien de Plaatser van een Opdracht op eerste verzoek van GE-N niet binnen 24 uur de schriftelijke toestemming als bedoeld in dit lid kan aantonen. Indien na genoemde 24 uur met documenten of emailverkeer deze toestemming niet aannemelijk kan worden gemaakt, is GE-N gerechtigd tot opschorting van toegangsrechten tot het Platform en eventueel alle ander sanctionering zoals bedoeld in de Voorwaarden.
  • I. directe acquisitie, hierbij is sprake van misbruik indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door een Werknemergebruiker in zijn rol als tewerkgestelde door Werkgevergebruiker op Opdrachten van derden wordt Gereageerd teneinde te solliciteren naar verkrijging van de betreffende Opdracht.
  • J. het openlijk dan wel heimelijk door een Gebruiker dan wel Werknemergebruiker gebruiken van alternatieve accounts waarbij Reacties en Opdrachten Geplaatst worden tijdens een periode van opschorting van Plaatsingsrechten als gevolg van overschrijding van fair use Plaatsingsrechten, opschorting van de algehele toegang om andere redenen of na beëindiging van een overeenkomst op grond van eerder misbruik.
 3. Indien Gebruiker gebruik maakt van een door GE-N ter beschikking gestelde API, zal Wederpartij bij de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens steeds handelen conform de instructie van GE-N. Het gebruik van functionaliteit door een Wederpartij beperkt GE-N niet in haar vrijheid ter zake van het verbeteren c.q. wijzigen van functionaliteit. Kosten voor aansluiting of aanpassing van software van Wederpartijen komen uitsluitend voor rekening van Wederpartij zelf en kunnen niet worden doorbelast aan GE-N.
 4. Om de continuïteit van het Platform op de lange termijn te waarborgen, zijn Gebruikers gehouden de naleving van de Voorwaarden te handhaven. Indien GE-N constateert dat een Gebruiker misbruik als bedoeld in lid 2 van dit artikel pleegt dan is Gebruiker verplicht – nadat zij door GE-N schriftelijk op het misbruik is gewezen – onverwijld dit misbruik te doen beëindigen, bij gebreke waarvan Gebruiker:
  • A. tijdelijk de levering van diensten kan worden ontnomen resp. de toegang tot (delen van) het platform kan worden ontzegd (leveringen uit hoofd van overeenkomsten worden in dat geval opgeschort, waarbij Wederpartij GE-N niet aansprakelijk kan houden van enig nadeel dat zij hiervan ondervindt).
  • B. ermee rekening moet houden dat GE-N het recht heeft haar Gebruikers te informeren over concrete maatregelen die zij heeft genomen om de opheffing van het misbruik te realiseren. GE-N is vrij in de keuze van het medium dat zij gebruikt voor de communicatie met haar Gebruikers. GE-N is vrij in het noemen van de identiteit in deze communicatie en is niet gerechtigd tot enige vergoeding van schade als gevolg van deze communicatie, ook niet als later een onafhankelijke derde oordeelt dat een sanctioneringsmaatregel buitenproportioneel is geweest.
 5. De plicht van Gebruiker als bedoeld in lid 6 van dit artikel geldt onverminderd voor de Werkgevergebruiker, indien de overtredende Gebruiker een Werknemergebruiker is.
 6. Omdat GE-N in het verleden diverse malen geconfronteerd is met Gebruikers en Opdrachtgever die zich opzettelijk schuldig maakten aan misbruik als bedoeld in artikel 5 lid 2 sub A tot en met L, heeft GE-N het recht om in situaties waarbij sprake is van opzettelijk misbruik bij Gebruiker of Opdrachtgever een boete op te eisen van vijfduizend euro per overtreding en duizend euro per dag of dagdeel dat die overtreding voortduurt. GE-N zal zeer terughoudend zijn in de uitoefening van haar recht krachtens dit lid en voor uitoefening van haar recht krachtens dit lid de betreffende Gebruiker of Werkgevergebruiker schriftelijk manen het misbruik te stoppen en deze een redelijke termijn te geven waarbinnen deze maatregelen kan nemen om het misbruik te staken. Van opzettelijk misbruik zal in ieder geval sprake zijn indien een Werkgevergebruiker na verloop van deze redelijke termijn het misbruik niet definitief heeft weten te stoppen en niet transparant, constructief en adequaat samenwerkt met GE-N om het misbruik te stoppen.
 7. Intermediairs (Recruitment-, detachering-, uitzend- en Werving & Selectie bureaus) kunnen bij GE-N geen Opdrachtgever of Gebruiker zijn. Doen zij zich voor als Gebruiker of Opdrachtgever dan is er sprake van opzettelijk misbruik. GE-N heeft het recht om in situaties waarbij sprake is van opzettelijk misbruik de Intermediair een boete op te eisen van vijfduizend euro per overtreding en duizend euro per dag of dagdeel dat die overtreding voortduurt.

6. Levering, overmacht en ontoerekenbare tekortkoming

 1. Indien GE-N een termijn is overeengekomen waarbinnen GE-N zal leveren, dan geldt deze termijn als indicatief en niet als fataal. GE-N is dan verplicht tot een redelijke inspanning om de levertermijn te halen. Bij overschrijding is GE- N enkel op grond van het niet nakomen van de levertermijn niet in verzuim.
  Indien GE-N levering van e-mail notificaties binnen een bepaalde termijn garandeert, dan garandeert zij een inspanningsverplichting tot het uitsturen van die e-mail notificaties binnen de gestelde termijn. GE-N zal bij discussies over of een bepaalde e-mail notificatie (tijdig) verstuurd is, die specifieke e- mail notificatie niet hoeven te loggen en archiveren. Maatgevend en bindend in dergelijke vraagstukken is de algehele server performance over een langere periode en het percentage e-mail notificaties dat binnen de gestelde termijn verstuurd is te berekenen over alle Opdrachtgevers tezamen. GE-N spant zich in om te allen tijde minimaal 99% van de e-mail notificaties (tijdig) te versturen.
 2. Indien GE-N bepaalde aantallen is overeengekomen die GE-N zal leveren, dan is GE-N verplicht tot een redelijke inspanning om de te leveren aantallen te halen. Bij te lage geleverde aantallen is GE-N niet in verzuim. Zolang GE-N de redelijke inspanningsverplichting in acht neemt, blijft zij gerechtigd leveringen te doen en overeenkomstig te factureren.
 3. Iedere leveringsgarantie die GE-N doet, heeft te gelden als inspanningsverplichting.
 4. Indien zich een situatie voordoet waarin GE-N niet de overeengekomen aantallen levert, dan kan dit nooit het recht geven om van GE-N te verlangen (a) dat GE-N relaties met klanten of leveranciers opschort of beëindigt of (b) dat GE-N haar website aanpast teneinde hogere aantallen te gaan leveren. Evenmin kan in genoemde situatie GE-N verlangen dat GE-N afziet van voorgenomen veranderingen in layout op het Platform. GE-N is te allen tijde vrij het Platform naar eigen keuze in te richten, waarbij heeft te gelden dat afbeeldingen, teksten, lettertypen, lettergrootten en overige vormgegeven elementen in offertes en overeenkomsten GE-N niet binden of beperken in de doorontwikkeling van het Platform resp. de ontwikkeling van nieuwe producten.
 5. GE-N is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, alsmede indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in de Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GE-N geen invloed kan uitoefenen, waardoor GE-N niet in staat is om haar verplichtingen na te komen. GE-N heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van een overeenkomst met Wederpartij verhindert, intreedt nadat GE-N haar verbintenis had moeten nakomen.
 6. In geval van misbruik als bedoeld in artikel 5 lid 2 kan door Gebruiker geen beroep op overmacht worden gedaan.
 7. Indien niet of niet volledig aan haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst of de Voorwaarden voldoet, dan is GE-N gerechtigd haar dienstverlening in het algemeen en al haar leveringen in het bijzonder op te schorten of de overeenkomst te beëindigen zulks naar vrije keuze van GE-N, waarna (a) alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar worden en (b) geen directe of indirecte schade als gevolg van gemiste inkomsten, gemaakte kosten of anderszins kan vorderen.
 8. Indien, zulks ter exclusieve beoordeling van GE-N, GE-N kan verwachten dat (a) in de toekomst (deels) niet (tijdig) zal (kunnen) nakomen zoals overeengekomen of (b) voor leveringen van GE-N niet zal (kunnen) betalen zoals overeengekomen, heeft GE-N het recht om de tussen Wederpartij en GE-N gesloten overeenkomst te ontbinden resp. alle leveringen en prestaties van GE-N aan Wederpartij op te schorten, zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, waarbij GE-N tevens zal zijn bevrijd van alle beperkende bepalingen die voortvloeien uit eerdere overeenkomsten.

7. Intellectuele eigendom en exclusiviteit

 1. GE-N is gerechtigd tot vrije en onbeperkte publicatie op het Platform van alle Content en merk- en handelsnamen van Opdrachtgever vanaf het begin van de overeenkomst tot onbeperkte duur na het einde van de overeenkomst. GE- N is de enige rechthebbende aangaande de publicatie van Reviews. Gebruikers kunnen geen publicatie- of gebruiksrechten ontlenen aan het feit dat een Review betrekking heeft op hen. GE-N kan een Review verwijderen van de Website indien zij twijfels heeft over de herkomst resp. de motivatie achter de Review. Een Gebruiker over wie een Review is gepubliceerd heeft niet het recht om van GE-N verwijdering van een Review te vorderen. Deze elementen kunnen op de Website worden gepubliceerd. De kwantitatieve elementen kunnen tevens statistisch worden bewerkt en gepubliceerd op websites van derden.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door GE-N al dan niet ten behoeve van ontwikkelde software berusten bij GE-N.

8. Aansprakelijkheid

 1. GE-N is niet aansprakelijk voor directe noch indirecte schade die niet veroorzaakt is als gevolg van opzet, schuld en/of grove nalatigheid aan de zijde van GE-N.
 2. GE-N is geen partij in overeenkomsten ter zake van de Opdracht die gesloten worden tussen Gebruikers en Opdrachtgevers.
 3. Onverminderd lid 1 van dit artikel geldt, dat GE-N niet aansprakelijk is voor aanspraken die derden maken. In het bijzonder geldt deze bepaling voor claims van derden die direct of indirect voortvloeien uit (a) een incorrect functioneren van de Website en (b) fouten in de verwerking van Opdrachten en overige te publiceren gegevens.
 4. Onverminderd lid 1 van dit artikel geldt, dat GE-N niet aansprakelijk is voor gederfde inkomsten en gemaakte kosten voor zover die direct of indirect voortvloeien uit (a) Reviews, (b) fouten op de Website, (c) fouten in de verzameling en verwerking van Opdrachten en overige te publiceren gegevens, (d) tijdelijke of permanente uitval van (delen van) de Website, (e) de samenwerking in zijn algemeenheid en/of (f) het opschorten of beëindigen van overeenkomsten resp. leveringen, ongeacht op welke grond de opschorting of beëindiging geschiedde en ongeacht of de opschorting of beëindiging rechtmatig of proportioneel was.
 5. Opdrachtgever is zonder beperking aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit misbruik als bedoeld in artikel 4 lid 2 h. Indien dit misbruik niet onverwijld beëindigt nadat GE-N schriftelijk heeft verzocht om het misbruik te beëindigen, verbeurt Opdrachtgever een boete van vijfduizend euro per dag onverminderd het recht van GE-N om aanvullende schadevergoeding te vorderen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart GE-N voor aanspraken die derden bij GE-N maken die direct of indirect voortvloeien uit de niet-nakoming door Wederpartij van artikel 7 lid 2 en 4. Bedoelde vrijwaring ziet ook op alle kosten die GE-N moet maken om zich te verweren tegen de aanspraken bedoeld in dit lid.

9. Overige bepalingen

 1. GE-N en Opdrachtgever zullen geen mededelingen aan derden doen omtrent hun (inhoud van de) overeenkomst, anders dan na voorafgaand overleg, tenzij de overeenkomst al bij een breed publiek bekend had kunnen zijn. Deze bepaling blijft van kracht tot 48 maanden na het einde van de overeenkomst.
 2. Nadat alle overeenkomsten tussen GE-N en Wederpartij zijn geëindigd blijven artikel 7 lid 1 en artikel 9 lid 1 en 5, van kracht totdat de termijnen genoemd in deze bepalingen zijn verlopen.
 3. Algemene of andere voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij hun toepasselijkheid schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen met GE-N en de betreffende set voorwaarden aantoonbaar aan GE-N ter hand is gesteld.
 4. Indien een Opdrachtgever handelt in strijd met geldende bepalingen en GE-N maakt hiertegen geen bezwaar, dan kan het uitblijven van bezwaar nimmer worden opgevat als berusting van GE-N in de niet-naleving van de bepalingen, noch als acceptatie van een nieuwe vorm van nakoming. GE-N behoudt al haar rechten tenzij zij schriftelijk uitdrukkelijk aan Opdrachtgever verklaart geen aanspraak meer te zullen maken op bedoelde rechten.
 5. De Voorwaarden kunnen door GE-N periodiek worden herzien. De Voorwaarden die op een overeenkomst van toepassing zijn, zijn steeds de Voorwaarden zoals die gepubliceerd stonden op de Website op het moment van het ondertekenen van de overeenkomst tussen GE-N en Opdrachtgever. De administratie en het archief van GE-N is hiervoor maatgevend. Als een bepaling in de Voorwaarden in strijd is met enige bepaling in een overeenkomst met Opdrachtgever, prevaleert de afwijkende bepaling in de overeenkomst.
 6. Indien enige bepaling van de Voorwaarden of een overeenkomst ongeldig of onverbindend is, blijven de bepalingen voor het overige van kracht en zullen GE-N en Opdrachtgever in goed overleg de ongeldige of onverbindende bepaling vervangen door een andere die zo nauw mogelijk aansluit op hetgeen met de ongeldige of onverbindende bepaling bedoeld werd.
 7. Kopjes en nummering van artikelen zijn uitsluitend bedoeld om de verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken en zullen de betekenis en interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden.
 8. De definitie van woorden in enkelvoud omvat ook de meervoudsvorm daarvan en vice versa. Indien met betrekking tot personen of partijen een geslacht wordt aangeduid, heeft die aanduiding ook betrekking op het andere geslacht. Indien in een definitie een werkwoord wordt gedefinieerd, gelden vervoegingen van dit werkwoord geschreven met een hoofdletter onverminderd onder de (vervoegde) definitie.
 9. Op de relatie tussen GE-N en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen beslist de rechtbank van Rotterdam. Partijen zullen ieder voor zich of gezamenlijk de mogelijkheid van mediation en arbitrage overwegen.